by
on
under ,
Permalink

Vad händer vid bodelning? En översikt av processen

När ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa eller genom att makarna separerar, är en av de viktigaste frågorna som uppstår bodelningen. Bodelning är processen där makarnas gemensamma tillgångar och skulder fördelas mellan dem. Det är en viktig del av att avsluta äktenskapet och kan vara komplicerad och juridiskt utmanande. I denna artikel kommer vi att ge dig en översikt av vad som händer vid bodelning i Sverige.

Samboförhållande och äktenskap

Bodelningsreglerna i Sverige skiljer sig åt beroende på om det handlar om ett samboförhållande eller ett äktenskap. Vid ett äktenskap anses ägodelarna vara gemensamma medan vid ett samboförhållande behåller varje partner äganderätten till sina egna tillgångar, om inte annat har avtalats. Det är därför viktigt att skilja på dessa två situationer när man talar om bodelning.

Tillgångar och skulder

Vid bodelning ingår alla tillgångar och skulder som har förvärvats under äktenskapet eller samboförhållandet. Det kan inkludera fastigheter, bostadsrätter, bankkonton, fordon, företag, pensionsförmåner och andra tillgångar. Skulder som lån, krediter och andra ekonomiska åtaganden tas också med i beräkningen.

Värdering och fördelning

För att kunna fördela tillgångarna och skulderna vid bodelning är det nödvändigt att värdera dem. Det kan kräva att man anlitar en värderingsman eller en expert inom det specifika området. Tillgångarna och skulderna fördelas sedan mellan makarna i förhållande till deras ekonomiska bidrag till äktenskapet eller samboförhållandet.

Undantag och avtal

Det finns vissa undantag från bodelningsreglerna. Till exempel kan vissa tillgångar, såsom ärvda eller gåvobaserade tillgångar, vara enskild egendom och inte omfattas av bodelningen. Det är också möjligt för makarna att komma överens om en annan fördelning genom att upprätta ett äktenskapsförord eller ett samboavtal.

Rättsliga steg och process

Bodelningen kan göras genom samförstånd, där makarna kommer överens om fördelningen utan rättslig inblandning. Om det inte går att komma överens kan en ansökan om bodelning lämnas in till tingsrätten. Tingsrätten kan sedan utse en bodelningsförrättare som hjälper till med att genomföra bodelningen och fatta beslut om eventuella tvister.

Bodelningsprocessen kan vara komplex och kräva tid, speciellt om det finns komplicerade tillgångar eller tvister mellan makarna. Det är därför rekommenderat att söka juridisk rådgivning för att få hjälp och vägledning under bodelningsprocessen.

Konsekvenser av bodelning

Genom att genomföra en bodelning kan makarna säkerställa en rättvis fördelning av tillgångar och skulder. Det kan också ha ekonomiska konsekvenser för varje part, både på kort och lång sikt. Vid bodelning kan det vara viktigt att beakta skattekonsekvenser, såsom reavinstbeskattning vid försäljning av tillgångar.

Bodelning vid samboförhållanden

För samboförhållanden gäller inte samma regler som för äktenskap när det kommer till bodelning. Samboförhållanden regleras istället av sambolagen. Enligt sambolagen är huvudprincipen att varje sambo behåller sin egendom vid en separation. Det finns dock möjlighet att avtala om bodelning genom att upprätta ett samboavtal.

Professionell hjälp vid bodelning

Eftersom bodelningsprocessen kan vara komplex och juridiskt utmanande kan det vara till hjälp att anlita en jurist eller familjerättsadvokat med erfarenhet av bodelningar. En juridisk expert kan ge råd och vägledning för att säkerställa en korrekt och rättvis fördelning av tillgångar och skulder.

Avslutande tankar

Bodelning är en viktig process vid upplösningen av ett äktenskap eller samboförhållande. Genom att följa de rättsliga reglerna och få professionell hjälp kan man säkerställa en korrekt och rättvis fördelning av tillgångar och skulder. Att förstå bodelningsprocessen och de olika juridiska aspekterna är viktigt för att kunna ta välgrundade beslut och undvika eventuella konflikter i framtiden.